Member registration

Votre inscription
Uw inschrijving

Renseignements pratiques pour l’inscription

Dans l’intervalle de la mise en place du nouveau module d’inscription, voici la procédure d’inscription à suivre:

1.       Versez le montant de l’adhésion à DPO-Pro (195 euro pour 1 an) sur le compte de l’Union professionnelle DPO-Pro : BE91 7310 4568 7476 en mentionnant bien vos nom et prénom

2.       Une note de débit vous sera envoyée après paiement. L’Union professionnelle, étant exemptée de la TVA, ne peut pas émettre de factures. Néanmoins la note de débit entrera pleinement dans votre comptabilité à titre de frais professionnels.

Remarque : L’Union professionnelle est constituée de personnes physiques. Les statuts ne prévoient pas la possibilité pour une personne morale d’en devenir membre. Une personne morale peut néanmoins effectuer le payement d’une cotisation. Pour obtenir une note de débit au nom de la personne morale, merci de nous envoyer un e-mail (info@www.dpopro.be), détaillant les coordonnées de la société et y joindre la preuve de paiement. 

Qui peut être membre de DPO-pro ? Toute personne majeure qui exerce, sous quelque statut que ce soit, les tâches telles que décrites à l’article 39 du RGPD ou des tâches qui y sont assimilées et dont la candidature aura été acceptée par le Conseil d’Administration. Le membre doit être en ordre de cotisation.

Praktische informatie voor de inschrijving

In afwachting van de nieuwe inschrijvingsformule passen we de volgende inschrijvingsprocedure toe.

1.       Schrijf het bedrag van het DPO-Pro-lidmaatschap (195 euro voor 1 jaar) over op de rekening van de DPO-Pro Professional Union: BE91 7310 4568 7476, met vermelding van uw volledige naam.

2.       Na betaling ontvangt u een debetnota. De beroepsvereniging, die is vrijgesteld van btw, kan geen facturen uitreiken. Desalniettemin zal de debetnota volledig in uw boekhouding worden opgenomen als een professionele uitgave.

Opmerking: De Beroepsvereniging bestaat enkel uit natuurlijke personen. De statuten voorzien niet in de mogelijkheid voor een rechtspersoon om lid te worden. Een rechtspersoon kan niettemin de bijdrage betalen. Om een debetnota op naam van de rechtspersoon te verkrijgen, stuurt u ons een e-mail (info@www.dpopro.be) met de contactgegevens van het bedrijf en het bewijs van betaling. 

Wie kan lid zijn van DPO-pro? Elke volwassene die, onder welk statuut dan ook, de taken uitvoert zoals beschreven in artikel 39 van de GDPR of de daarmee gelijkgestelde taken en wiens aanvraag door de Raad van Bestuur is aanvaard. Het lid moet bovendien zijn lidgeld betaald hebben.

 

•• • DPO•pro

info@dpopro.be
BE 0688.902.413

 

Rue des Sols 8
1000 Brussels